Tekstvak:

DynamicJobs.nl

Uitzendbureau voor de betere banen in de Energie - techniek

Algemene Voorwaarden                                                 

 

 

DynamicJobs werkt onder de voorwaarden van de ABU/NBBU. De ABU/NBBU-uitzendbureaus werken conform de ABU/NBBU-cao, de meest flexibele caoís van Nederland. Een voorbeeld uit deze cao is de fasensystematiek. Het uitzendbureau sluit een overeenkomst met de uitzendkracht voor fase 1 en fase 2, in totaal voor tweeŽneenhalf jaar. In die overeenkomst is het uitzendbeding opgenomen; dit is een wettelijke bepaling die onder andere inhoudt dat de uitzendovereenkomst eindigt als uw opdracht is afgelopen. Maar dat niet alleen, ook als de uitzendkracht ziek wordt hoeft u niet door te betalen. Hij of zij kan bij ziekte een uitkering krijgen vanuit de werkloosheids- of de ziektewet.

De relatie tussen inlener en ABU/NBBU-uitzendbureaus is omgeven door stevige garanties. Met ingang van 1 januari 2007 is er een nieuw keurmerk voor de uitzendbranche: de NEN 4400-norm. In deze norm zijn allerhande criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Dit betreft niet alleen financiŽle criteria, maar ook administratieve criteria, bijvoorbeeld op het gebied van persoonsadministratie. Een positieve screening op de NEN 4400-norm is een vereiste voor lidmaatschap van de ABU en is daarmee een extra garantie voor een financieel betrouwbaar uitzendbureau.

 

 

Op onze dienstverlening zijn van toepassing: de Algemene Voorwaarden

 

 

Een korte samenvatting van de Algemene Voorwaarden:

 

Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk), leidt tot de noodzaak om een aantal zaken op een passende manier te regelen. Aangezien deze regelingen in principe bij alle uitzendingen hetzelfde zijn, maken de uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU/NBBU hiervoor gebruik van  Algemene Voorwaarden voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. 


De belangrijkste onderwerpen uit de Algemene Voorwaarden vindt u hieronder.

 

 

Duur van de opdracht

 

Wij stemmen de duur van de opdracht graag zo goed mogelijk met u af. Er zijn twee mogelijkheden:

 

- een opdracht voor een vaste periode (voor bepaalde tijd): daarbij kan niet van de overeengekomen††††

†† periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat wel kan; dan geldt een

†† opzegtermijn.

 

- een opdracht voor een flexibele periode (voor onbepaalde tijd): daarbij geldt dat altijd kan worden†††††

†† opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Wij zijn voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beŽindiging van de uitzending op verzoek van de opdrachtgever en regels omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet er op kunnen rekenen dat de opdrachtgever waar nodig zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt.

De leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor
dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als werkgever in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor.

 

 

Betaling

 

Wij betalen wekelijks, na ontvangst van de werkbriefjes (of digitale urenregistratie), het loon aan onze uitzendkrachten. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van 14 dagen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.

 

 

Rechtstreekse arbeidsverhouding

 

Het voortdurend werven en inzetbaar houden van uitzendkrachten brengt hoge kosten met zich mee. Als een opdrachtgever daarom een rechtstreekse arbeidsverhouding met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame uitzendkracht wil aangaan, kort nadat deze zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever is gestart of in plaats van ter beschikkingstelling, is de opdrachtgever daarom in dat geval een vergoeding verschuldigd aan de uitzendonderneming.

P = U . I = I2.R =† II = U:R G =† 1:R R =† P * L : A:q2 F = K q2.q1:r2 E = F : Q = kI = U: R G† R = U 2:r I = U :R G

F =† QR2 .R Q2=P = U.I =U:R G A:q2

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.